POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

I.          DEFINICJE

 

a)     Administrator –  SHM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 62, 05-410 Józefów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804165, NIP: 5322085393, REGON: 384370541, kapitał zakładowy w wysokości 7.000,00 zł;

b)     Dane osobowe – Zgodnie z RODO – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

c)      Konto – konto Użytkownika w Platformie GreenTransit posiadające unikatowy numer GT-ID, które Użytkownik rejestruje poprzez formularz rejestracyjny, stanowiące zbiór danych i uprawnień przypisanych Użytkownikowi, przy którym tworzone są Subkonta;

d)     Platforma GreenTransit/ Platforma – internetowy serwis informacyjno – usługowy Usługodawcy, tj. Administratora, znajdujący się pod adresem internetowym www.gtonline.pl oraz pod innymi adresami powiązanymi, dostępny za pośrednictwem aplikacji w wersji webowej oraz mobilnej;

e)     Polityka, Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności i plików cookies;

f)      Regulamin –Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy GreenTransit stanowiący równocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U z 2020 poz. 344 ze zm.);

g)     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

h)     Subkonto – konto Użytkownika Pochodnego, przypisane do Konta, którego GT-ID składa się z prefiksu Konta oraz numeru porządkowego;

i)      Strona internetowa Administratora – strona internetowa Administratora prowadzona pod adresem: www.greentransit.pl;

j)       Usługi – Usługi podstawowe oraz Usługi dodatkowe, świadczone odpłatnie na podstawie Umowy;

k)     Usługi podstawowe – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy, w postaci zapewnienia dostępu do Platformy GreenTransit na zasadach określonych szczegółowo w dalszej części Regulaminu;

l)       Usługi dodatkowe – usługi inne niż Usługi podstawowe, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy;

m)   Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osoba prawna – prowadząca działalność gospodarczą związaną z transportem, logistyką i spedycją, która zawarła z Usługodawcą Umowę, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. ani Quasikonsumentem;

n)     Użytkownik Pochodny – osoba fizyczna, pozostająca z Użytkownikiem w stosunku prawnym i świadcząca na jego rzecz pracę lub usługi na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracę, która posiada Subkonto utworzone przez Użytkownika przy Koncie. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika Pochodnego, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik Pochodny działa w imieniu i na rzecz Użytkownika w rozumieniu art. 97 k.c.

 

II.          INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Polityka prywatności wskazuje informacje dotyczące sposobu wykorzystywania i gromadzenia danych osobowych przez Administratora w związku:

a)     ze świadczeniem Usług, w tym Usług podstawowych za pośrednictwem Platformy oraz Usług dodatkowych, w związku z przygotowaniem do zawarcia Umowy oraz zawarciem Umowy oraz wskazuje na prawa Użytkowników i ich przedstawicieli oraz pracowników i współpracowników, a także Użytkowników Pochodnych,

b)     odwiedzaniem Strony internetowej Administratora,

c)      umożliwieniem dostępu do usługi newslettera,

d)     realizacją celów marketingowych Administratora w przypadku prowadzenia sprzedaży i marketingu bezpośredniego,

e)     kontaktem z Administatorem za pomocą formularza kontaktowego, pisząc bezpośrednio na adresy e-mail lub dzwoniąc na wskazany na Stronie internetowej Administratora.

2.      Administratorem danych osobowych jest: SHM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 62, 05-410 Józefów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804165, NIP: 5322085393, REGON: 384370541, kapitał zakładowy w wysokości 7.000,00 zł.

3.      Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest:

a)     za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@greentransit.pl lub

b)     pocztą tradycyjną na adres: ul. Nadwiślańska 62, 05-410 Józefów.

4.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy:

a)     pocztą tradycyjną –  na adres: ul. Nadwiślańska 62, 05-410 Józefów,

b)     za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: iod@greentransit.pl,

c)      telefonicznie pod numerem: (+48) 781 696 664.

 

III.          CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Dane osobowe podane w związku z okolicznościami wskazanymi w pkt II ust. 1 Polityki, będą przetwarzane w następujących celach:

a)     przygotowania do zawarcia Umowy oraz wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, w przypadku kiedy potencjalnym Użytkownikiem jest osoba fizyczna (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w stosunku do Użytkowników będących osobami fizycznymi – w zakresie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonywania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

c)      wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, za które Administrator uznaje: prawidłową i efektywną realizację i wykonanie Umowy z Użytkownikiem, który przekazał dane osobowe swoich przedstawicieli, pracowników i współpracowników w związku z wykonywaniem Umowy z Administratorem, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą Umową, umożliwienie efektywnego i bezpiecznego korzystania z Platformy, prowadzenie wewnętrznych analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych; za uzasadniony prawnie interes Administratora uznaje się także działalność marketingową Administratora. ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d)     analitycznych i statystycznych – w przypadku uznania, że korzystanie przez Administratora z narzędzi analitycznych gromadzących informacje anonimowe o aktywności w ramach Platformy oraz strony internetowej Administratora, wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

e)     marketingowych Administratora w przypadku prowadzenia sprzedaży i marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

f)      umożliwienia dostępu do usługi newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

g)     świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu treści dostępnych w ramach Strony internetowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

h)     kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, pisząc bezpośrednio na adresy e-mail lub dzwoniąc na wskazany na Stronie internetowej Administratora numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO).

 

IV.          NEWSLETTER

 

1.      Do usługi newslettera można zapisać się poprzez udostępnienie adresu e-mail za pośrednictwem udostępnionego formularza.

2.      Osoba, która zapisała się do newslettera, może zrezygnować z korzystania z newslettera w każdym momencie. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem w sposób wskazany w pkt. II ust. 3 Polityki.

3.      Po rezygnacji z newslettera Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na cele ewentualnej obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

V.          ZAKRES PRETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Kategorie Danych osobowych Użytkowników i ich przedstawicieli oraz pracowników i współpracowników, a także Użytkowników Pochodnych mogą obejmować:

a)   dane identyfikacyjne (m.in. imiona i nazwiska),

b)   dane kontaktowe (m.in. adres e-mail, numer telefonu),

c)   inne dane identyfikacyjne i kontaktowe ujawnione Administratorowi danych do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

2.      W zależności od tego, na jaki kanał kontaktu wyrażona została zgoda i jaki zakres danych osobowych został udostępniony Administratorowi, w przypadku prowadzenia przez Administratora działań marketingowych i promocyjnych, kategorie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą obejmować:

a)   dane identyfikacyjne (m.in. imiona i nazwiska),

b)   dane kontaktowe (m.in. adres e-mail, numer telefonu),

c)   dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje),

d)   inne dane ujawnione Administratorowi danych do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

3.      W przypadku odwiedzania Strony internetowej Administratora, Administrator może zbierać następujące dane dotyczące aktywności:

a)   skrócony adres IP,

b)   ustawienia strefy czasowej,

c)    czas i miejsca odwiedzin Strony internetowej Administratora,

d)   typ i wersja systemu operacyjnego, z jakiego korzysta osoba odwiedzająca Stronę internetową Administratora,

e)   rodzaj przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta osoba odwiedzająca Stronę internetową Administratora,

f)    typ i rodzaj wtyczek do przeglądarki.

Powyższe Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w punkcie „Informacje o Plikach cookies”.

 

VI.          ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:

a)     upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom,

b)     Użytkownikom Pochodnym w ramach Platformy,

c)      dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

d)     dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),

e)     innym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VII.          PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

 

1.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl).

2.      W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@greentransit.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Nadwiślańska 62, 05-410 Józefów.

3.      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wówczas Administrator nie będzie przetwarzać Danych osobowych, co do których został wniesiony sprzeciw, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21  ust. 1 RODO).

4.      W przypadku przetwarzania Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje prawo do wniesienia, w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

VIII.          OKRES PRZECHOWYWANA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Czas przechowywania danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane.

2.      W przypadku przetwarzania danych w celu:

a)     zawarcia oraz wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy w przypadku kiedy potencjalnym Użytkownikiem jest osoba fizyczna  – dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy z Administratorem, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;

b)     założenia konta Użytkownika oraz Użytkownika Pochodnego – dane osobowe będą przechowywane do czasu założenia Konta lub Subkonta oraz odpowiednio przez okres świadczenia Usług objętych Umową w ramach Platformy lub do czasu przedawnienia roszczeń;

c)      dane związane z utrzymywaniem relacji biznesowych –dane osobowe przetwarzamy przez okres umożliwiający realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymywaniu relacji biznesowej lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

d)     dane osobowe przetwarzane na podstawie innego prawnie uzasadnionego interesu Administratora- dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

IX.          KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla możliwości korzystania z Usług oferowanych przez Administratora.  

2.      W przypadku braku podania danych osobowych Administrator nie będzie w stanie świadczyć wskazanych w Umowie Usług.

 

X.          ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

W stosunku do danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a dane osobowe nie będą profilowane.

 

XI.          PROFILE NA PORTALACH FACEBOOK I LINKEDIN

 

1.      Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn, w związku z czym przetwarza Dane osobowe pozostawione przez osoby odwiedzające ww. profile.

2.      Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w zakresie wskazanym w ust. 1 przetwarzane są celu umożliwienia ww. osobom aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie ww. osobom informacji o aktywnościach Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju usług czy wydarzeń oraz w celach statystycznych i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

XII.          BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Administrator prowadzi bieżącą analizę celem zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przetwarzane przez Administratora w sposób zapewniający dostęp do danych wyłącznie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2.      Administrator stosuje środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez aktualne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

XIII.          INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 

1.      Strona internetowa Administratora oraz Platforma korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz Użytkownika pochodnego przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej Administratora oraz Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach, tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy i Użytkownicy pochodni Platformy a także osoby odwiedzające Stronę internetową Administratora korzystają ze Strony internetowej Administratora, umożliwienia korzystania z funkcjonalności Platformy oraz Strony internetowej Administratora, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików:

a)     Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego lub osoby odwiedzającej Stronę internetową Administratora, do czasu wylogowania z Platformy, opuszczenia Strony internetowej Administratora lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b)      „Stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, lub Użytkownika Pochodnego lub osoby odwiedzającej Stronę internetowa Administratora przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.      Cookies związane z funkcjonalnością Strony internetowej Administratora, zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie Strony internetowej Administratora. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji. Mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowania Strony internetowej Administratora.

6.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, Użytkownika Pochodnego lub osoby odwiedzającej Stronę internetową Administratora.

7.      Użytkownicy, Użytkownicy Pochodni lub osoby odwiedzające Stronę internetowa Administratora  mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8.      Strona internetowa Administratora korzysta z Google Analytics, które jest udostępnione przez firmę Google LLC. Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji użytkowników.

9.      Administrator aktywował funkcję anonimizacji adresu IP, dzięki czemu aktywność w ramach Strony internetowej Administratora analizowana przez cookies śledzące Google Analytics nie powinna zostać powiązana z Danymi osobowymi, tj. wyłączona została możliwość identyfikacji.

10.   Funkcje reklamowe wykorzystywane w Google Analytics wdrożone na potrzeby Strony internetowej Administratora, obejmują m.in. (I) remarketing w Google Analytics, (II) raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, (III) raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

11.   Istnieje możliwość rezygnacji z Google Analytics przez ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich używanych witrynach, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631.

 

XIV.          LOGI SERWERA

 

1.      Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników, Użytkowników pochodnych oraz osób odwiedzających Stronę internetową oraz Platformę Administratora podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

2.      Dane, o których mowa w ust. 1 są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

3.      Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)     czas nadejścia zapytania;

b)     czas wysłania odpowiedzi;

c)      nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

d)     Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

e)     Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

f)      Informacje o przeglądarce użytkownika;

g)     Informacje o adresie IP;

4.      Wskazane powyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową Administratora.

5.       Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

XV.          ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

1.      Polityka prywatności jest weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2.      Aktualna wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 10 lipca 2024 r.

 

Polityka została zaktualizowana w dniu 10 lipca 2024 r. Zakres poczynionych aktualizacji nie ma wpływu na sytuację prawną osób, których dane dotyczą, zapoznających się z niniejszą polityką przed datą jej aktualizacji.

 

https://greentransit.pl/polityka-prywatnosci-1-0/