POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES PLATFORMA
GREENTRANSIT

 

I.         
DEFINICJE

 

a)     Administrator –  SHM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 62, 05-410 Józefów, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000804165, NIP: 5322085393, REGON: 384370541, kapitał zakładowy w
wysokości 7.000,00 zł;

b)     Dane osobowe – Zgodnie z
RODO – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

c)     
Konto – konto Użytkownika w Platformie GreenTransit
posiadające unikatowy numer GT-ID, które Użytkownik rejestruje poprzez
formularz rejestracyjny, stanowiące zbiór danych i uprawnień przypisanych
Użytkownikowi, przy którym tworzone są Subkonta;

d)     Platforma
GreenTransit/ Platforma
 – internetowy serwis informacyjno – usługowy
Usługodawcy, tj. Administratora, znajdujący się pod adresem internetowym
www.gtonline.pl oraz pod innymi adresami powiązanymi, dostępny za pośrednictwem
aplikacji w wersji webowej oraz mobilnej;

e)     Polityka,
Polityka prywatności 
– niniejsza Polityka prywatności i plików cookies;

f)     
Regulamin –Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa
Platformy GreenTransit stanowiący równocześnie regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U z 2020 poz. 344 ze zm.);

g)     RODO 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1);

h)     Subkonto –
konto Użytkownika Pochodnego, przypisane do Konta, którego GT-ID składa się z prefiksu
Konta oraz numeru porządkowego;

i)      Strona internetowa Administratora – strona internetowa Administratora prowadzona pod adresem: www.greentransit.pl;

j)       Usługi –
Usługi podstawowe oraz Usługi dodatkowe, świadczone odpłatnie na podstawie
Umowy;

k)     Usługi podstawowe –
usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na
podstawie Umowy, w postaci zapewnienia dostępu do Platformy GreenTransit na
zasadach określonych szczegółowo w dalszej części Regulaminu;

l)       Usługi dodatkowe –
usługi inne niż Usługi podstawowe, świadczone przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika na podstawie Umowy;

m)  
Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osoba prawna – prowadząca
działalność gospodarczą związaną z transportem, logistyką i spedycją, która
zawarła z Usługodawcą Umowę, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221
k.c. ani Quasikonsumentem;

n)     Użytkownik
Pochodny
 – osoba fizyczna, pozostająca z Użytkownikiem w stosunku prawnym
i świadcząca na jego rzecz pracę lub usługi na podstawie umowy o pracę lub
umowy o współpracę, która posiada Subkonto utworzone przez Użytkownika przy
Koncie. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem
Regulaminu, dokonane przez Użytkownika Pochodnego, pełną odpowiedzialność
ponosi Użytkownik. Użytkownik Pochodny działa w imieniu i na rzecz Użytkownika
w rozumieniu art. 97 k.c.

 

II.         
INFORMACJE OGÓLNE

 

1.     
Polityka prywatności wskazuje informacje
dotyczące sposobu wykorzystywania i gromadzenia danych osobowych przez
Administratora w związku:

a)     ze świadczeniem Usług, w tym Usług podstawowych za pośrednictwem
Platformy oraz Usług dodatkowych, w związku z przygotowaniem do zawarcia Umowy
oraz zawarciem Umowy oraz wskazuje na prawa Użytkowników i ich przedstawicieli
oraz pracowników i współpracowników, a także Użytkowników Pochodnych,

b)     odwiedzaniem Strony internetowej Administratora,

c)      umożliwieniem dostępu do usługi newslettera,

d)    
realizacją celów marketingowych Administratora
w przypadku prowadzenia sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

e)    
kontaktem z Administatorem za pomocą
formularza kontaktowego, pisząc bezpośrednio na adresy e-mail lub dzwoniąc
na wskazany na Stronie internetowej Administratora.

 

2.      Administratorem danych osobowych jest: SHM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 62, 05-410
Józefów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804165, NIP: 5322085393, REGON:
384370541, kapitał zakładowy w wysokości 7.000,00 zł.

3.      We wszystkich
kwestiach związanych z Polityką prywatności można kontaktować się z Administratorem:

a)     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@greentransit.pl
lub

b)     pocztą tradycyjną na adres: ul. Nadwiślańska 62, 05-410
Józefów.

 

III.         
CEL I PODSTAWA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     
Dane osobowe
podane w związku z okolicznościami wskazanymi w pkt II ust. 1 Polityki, będą
przetwarzane w następujących celach:

a)    
przygotowania do zawarcia Umowy oraz wykonania
Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem Umowy, w przypadku kiedy potencjalnym Użytkownikiem jest osoba
fizyczna (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b)    
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze w stosunku do Użytkowników będących osobami fizycznymi
– w zakresie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonywania Umowy (art.
6 ust. 1 lit. c) RODO),

c)      wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, za które
Administrator uznaje: prawidłową i efektywną realizację i wykonanie Umowy z
Użytkownikiem, który przekazał dane osobowe swoich przedstawicieli, pracowników
i współpracowników w związku z wykonywaniem Umowy z Administratorem, w tym
utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą Umową, umożliwienie
efektywnego i bezpiecznego korzystania z Platformy, prowadzenie wewnętrznych
analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie
systemów kontroli wewnętrznej oraz dochodzenie i obronę swoich praw przed
roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych; za uzasadniony
prawnie interes Administratora uznaje się także działalność marketingową
Administratora. ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d)    
analitycznych i statystycznych – w
przypadku uznania, że korzystanie przez Administratora z narzędzi
analitycznych gromadzących informacje anonimowe o aktywności w ramach Platformy
oraz strony internetowej Administratora, wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora
danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

e)    
marketingowych Administratora w przypadku
prowadzenia sprzedaży i marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO),

f)     
umożliwienia dostępu do usługi
newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

g)     świadczenia
usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu treści dostępnych w ramach
Strony internetowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

h)     kontaktu z
Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, pisząc bezpośrednio na adresy
e-mail lub dzwoniąc na wskazany na Stronie internetowej Administratora numer
telefonu (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO).

 

IV.         
NEWSLETTER

 

1.     
Do
usługi newslettera można zapisać się poprzez udostępnienie adresu e-mail za
pośrednictwem udostępnionego formularza.

2.     
Osoba,
która zapisała się do newslettera, może zrezygnować z korzystania z newslettera
w każdym momencie. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem
w sposób wskazany w pkt. II ust. 3 Polityki.

3.     
Po
rezygnacji z newslettera Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na
cele ewentualnej obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).

 

V.         
ZAKRES PRETWARZANYCH
DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     
Kategorie
Danych osobowych Użytkowników i ich przedstawicieli oraz pracowników i współpracowników,
a także Użytkowników Pochodnych mogą obejmować:

a)   dane identyfikacyjne (m.in. imiona i nazwiska),

b)   dane kontaktowe (m.in. adres e-mail, numer telefonu),

c)   inne dane identyfikacyjne i kontaktowe ujawnione Administratorowi danych do
kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

2.     
W
zależności od tego, na jaki kanał kontaktu wyrażona została zgoda i jaki zakres
danych osobowych został udostępniony Administratorowi, w przypadku
prowadzenia przez Administratora działań marketingowych i promocyjnych,
kategorie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą obejmować:

a)  
dane
identyfikacyjne (m.in. imiona i nazwiska),

b)  
dane kontaktowe
(m.in. adres e-mail, numer telefonu),

c)  
dane o pełnionej
funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia
funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje),

d)   inne dane ujawnione
Administratorowi danych do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

3.     
W przypadku odwiedzania Strony
internetowej Administratora, Administrator może zbierać następujące dane
dotyczące aktywności:

a)  
skrócony adres IP,

b)  
ustawienia strefy
czasowej,

c)   
czas i miejsca
odwiedzin Strony internetowej Administratora,

d)   typ i wersja systemu
operacyjnego, z jakiego korzysta osoba odwiedzająca Stronę internetową
Administratora,

e)   rodzaj przeglądarki
internetowej, z jakiej korzysta osoba odwiedzająca Stronę internetową
Administratora,

f)   
typ i rodzaj
wtyczek do przeglądarki.

Powyższe Dane osobowe zbierane
są w sposób automatyczny. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w
punkcie „Informacje o Plikach cookies”.

 

VI.         
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Dane osobowe
będą przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:

a)     upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom,

b)     Użytkownikom Pochodnym w ramach Platformy,

c)      dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne
oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym
podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub
udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w
szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i
pocztowym),

d)     dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających
Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności
kancelariom prawnym),

e)     innym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

 

VII.         
PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

 

1.      Przysługuje
Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

2.      W zakresie w
jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać
wycofana w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@greentransit.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: ul. Nadwiślańska 62, 05-410 Józefów.

3.      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych
– z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wówczas Administrator nie
będzie przetwarzać Danych osobowych, co do których został wniesiony sprzeciw,
chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw
i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
(art. 21  ust. 1 RODO).

4.      W przypadku przetwarzania Danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, przysługuje prawo do wniesienia, w dowolnym momencie sprzeciwu
wobec przetwarzania Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.

 

VIII.         
OKRES PRZECHOWYWANA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     
Czas
przechowywania danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu,
w jakim dane osobowe są przetwarzane.

2.     
W przypadku
przetwarzania danych w celu:

a)    
zawarcia oraz
wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
przed zawarciem Umowy w przypadku kiedy potencjalnym
Użytkownikiem jest osoba fizyczna  – dane osobowe będą przechowywane przez okres
obowiązywania Umowy z Administratorem, a następnie do upływu
terminu przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami
obowiązującego prawa;

b)    
założenia konta
Użytkownika oraz Użytkownika Pochodnego – dane osobowe będą przechowywane do
czasu założenia Konta lub Subkonta oraz odpowiednio przez okres świadczenia
Usług objętych Umową w ramach Platformy lub do czasu przedawnienia roszczeń;

c)     
dane związane z
utrzymywaniem relacji biznesowych –dane osobowe przetwarzamy przez okres
umożliwiający realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
utrzymywaniu relacji biznesowej lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
względem przetwarzania danych;

d)    
dane osobowe
przetwarzane na podstawie innego prawnie uzasadnionego interesu Administratora-
dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu
lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

IX.         
KONSEKWENCJE NIEPODANIA
DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     
Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla możliwości korzystania z Usług
oferowanych przez Administratora.  

2.     
W przypadku braku
podania danych osobowych Administrator nie będzie w stanie świadczyć wskazanych
w Umowie Usług.

 

X.         
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM
PROFILOWANIE

W stosunku do danych osobowych nie będzie dochodziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a dane osobowe nie będą profilowane.

 

XI.         
PROFILE NA PORTALACH FACEBOOK I LINKEDIN

 

1.      Administrator
posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn,
w związku z czym przetwarza Dane osobowe pozostawione przez osoby odwiedzające
ww. profile.

2.      Dane osobowe
przetwarzane przez Administratora w zakresie wskazanym w ust. 1 przetwarzane są
celu umożliwienia ww. osobom aktywności na profilach, w celu efektywnego
prowadzenia profili, poprzez przedstawianie ww. osobom informacji o
aktywnościach Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju
usług czy wydarzeń oraz w celach statystycznych i analitycznych (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

 

XII.         
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Administrator
prowadzi bieżącą analizę celem zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przetwarzane
przez Administratora w sposób zapewniający dostęp do danych wyłącznie osobom
upoważnionym i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na
wykonywane przez nie zadania.

2.      Administrator
stosuje środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez
aktualne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

XIII.         
INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 

1.      Strona
internetowa Administratora oraz Platforma korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies
(tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz
Użytkownika pochodnego przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej
Administratora oraz Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.

3.      Pliki cookies
wykorzystywane są w następujących celach, tj. tworzenia statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy i Użytkownicy pochodni Platformy
a także osoby odwiedzające Stronę internetową Administratora korzystają ze
Strony internetowej Administratora, umożliwienia korzystania z funkcjonalności
Platformy oraz Strony internetowej Administratora, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości.

4.      W ramach
Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików:

a)     Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika lub Użytkownika Pochodnego lub osoby odwiedzającej Stronę
internetową Administratora, do czasu wylogowania z Platformy, opuszczenia Strony
internetowej Administratora lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej);

b)      „Stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika, lub Użytkownika Pochodnego lub osoby
odwiedzającej Stronę internetowa Administratora przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.      Cookies związane z funkcjonalnością Strony internetowej
Administratora, zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie
Strony internetowej Administratora. Są to między innymi pliki cookies
pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji. Mają za zadanie zapewnić
prawidłowe funkcjonowania Strony internetowej Administratora.

6.      Oprogramowanie
do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika, Użytkownika Pochodnego lub osoby odwiedzającej Stronę internetową
Administratora.

7.      Użytkownicy,
Użytkownicy Pochodni lub osoby odwiedzające Stronę internetowa
Administratora  mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.

8.     
Strona internetowa Administratora
korzysta z Google Analytics, które jest udostępnione przez firmę Google LLC.
Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne
pliki cookies do śledzenia interakcji użytkowników.

9.     
Administrator aktywował funkcję
anonimizacji adresu IP, dzięki czemu aktywność w ramach Strony internetowej
Administratora analizowana przez cookies śledzące Google Analytics nie powinna
zostać powiązana z Danymi osobowymi, tj. wyłączona została możliwość
identyfikacji.

10.  
Funkcje reklamowe wykorzystywane w Google
Analytics wdrożone na potrzeby Strony internetowej Administratora, obejmują
m.in. (I) remarketing w Google Analytics, (II) raporty wyświetleń w sieci
reklamowej Google, (III) raporty zainteresowań i danych demograficznych Google
Analytics.

11.  
Istnieje możliwość rezygnacji z Google
Analytics przez ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat
rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich używanych
witrynach, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631.

 

XIV.         
LOGI SERWERA

 

1.     
Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników, Użytkowników
pochodnych oraz osób odwiedzających Stronę internetową oraz Platformę
Administratora podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

2.     
Dane, o których mowa w ust. 1 są wykorzystywane wyłącznie w celu
administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
obsługi świadczonych usług hostingowych.

3.     
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto
zapisowi mogą podlegać:

a)    
czas nadejścia zapytania;

b)    
czas wysłania odpowiedzi;

c)     
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół
HTTP;

d)    
Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji
HTTP;

e)    
Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer
link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

f)     
Informacje o przeglądarce użytkownika;

g)    
Informacje o adresie IP;

4.     
Wskazane powyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami
przeglądającymi Stronę internetową Administratora.

5.     
 Dane powyższe są
wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

XV.         
ZMIANY POLITYKI
PRYWATNOŚCI

 

1.     
Polityka prywatności jest
weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

2.     
Aktualna wersja
Polityki prywatności obowiązuje od dnia 26.10.2023.